Privatumo politika

UAB „IREMAS“ (toliau – Bendrovė) siekia apsaugoti asmenų privatumą, gerbia jų teises, todėl šioje privatumo politikoje aiškiai ir skaidriai pateikiama Bendrovės interneto svetainėje taikomi informacijos rinkimo ir naudojimo principai, taip pat ir kita informacija apie Bendrovės nuostatas irprincipus užtikrinant asmens duomenų apsaugą. Bendrovė atkreipia dėmesį, kad ši politika yranetaikoma, kai asmenys naršo kitų bendrovių interneto svetainėse ar naudojasi trečiųjų šaliųpaslaugomis jungdamiesi per Bendrovės tinklą

Tvarkydama asmens duomenis Bendrovė vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo bei kitų susijusių teisės aktų reikalavimais.

Ši Privatumo politika taikoma asmens duomenų apsaugos užtikrinimui fizinių asmenų – būsimų darbuotojų ir Bendrovės organizuojamų pirkimų konkursų dalyvių, įskaitant potencialius, buvusiusir esamus, o taip pat Bendrovės teritorijoje ir/ar patalpose esančių asmenų, Bendrovės interneto svetainės lankytojų, kitų suinteresuotų asmenų (toliau – Asmenys ar Duomenų subjektai) atžvilgiu.

Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką tam, kad būtų teisingai suprastas Bendrovės požiūris ir praktika, susijusi su Asmenų duomenimis bei tai, kaip Bendrovėje tvarkomi ir saugomi Asmenų duomenys.

Duomenų valdytoja – Bendrovė, buveinės adresas Jonalaukio k. Ruklos sen., Jonavos r. el. pašto adresas info@iremas.lt.

Bendrovė yra paskyrusi duomenų apsaugos pareigūną, kurio kontaktiniai duomenys yra šie – el. pašto adresas dap@iremas, tel. Nr. (8-349) 56934.

I. Vykdoma duomenų tvarkymo veikla

1. Bendrovė informuoja, kad interneto svetainėje gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens
duomenys (asmens duomenų kategorijos) šiais tikslais ir pagrindais:

1.1. Personalo (asmenų kandidatuojančių į laisvas darbo vietas Bendrovėje) atrankos tikslas:

1.1.1. šiuo tikslu yra tvarkomi šie Asmens duomenys: identifikaciniai duomenys, kontaktiniai duomenys, gyvenimo aprašyme, motyvaciniame laiške ir kartu su jais pateikiamuose dokumentuose esantys duomenys, nuotrauka (jeigu kandidatas pats ją pateikia), kiti su personalo atranka susiję asmens duomenys.

1.1.2. Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu.

1.1.3. šiuo tikslu renkami asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 3 mėnesius nuo momento, kai kandidatui buvo pranešta, kad su juo nebus sudaryta darbo sutartis, o tais atvejais, kai skelbime buvo nurodyta, kad informuoti bus tik atrinkti kandidatai – nuo atrankos pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

1.2. Asmenų, dalyvaujančių Bendrovės skelbiamuose pirkimų konkursuose, atrankos tikslas:

1.2.1. šiuo tikslu yra tvarkomi šie Asmens duomenys: identifikaciniai duomenys, kontaktiniai duomenys, banko rekvizitai, duomenys apie įsiskolinimą (gauti iš VĮ Registrų centras, VMI ir Sodros), kontaktinio asmens duomenys, atestatuose ir kituose specifinę kvalifikaciją patvirtinančiuose dokumentuose esantys duomenys.

1.2.2. Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu.

1.2.3. šiuo tikslu renkami asmens duomenys bus saugomi ne ilgiau nei 2 metus nuo pirkimų konkurso pabaigos dienos. Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

1.3. Atsakymų ir informacijos pateikimo Asmenims tikslas:

1.3.1. tuo atveju, jei Asmenys pateikia užklausą/skundą Bendrovės internetinėje svetainėje nurodytais kontaktais – elektroniniu paštu, telefonu ar registruotu paštu, tam kad būtų tinkamai atsakyta į užklausą/skundą, Bendrovė renka ir tvarko šiuos asmens duomenis: identifikacinius duomenis, kontaktinius duomenis, susirašinėjimą ir jame esančius su asmeniu susijusius duomenis.

1.3.2. Bendrovė šiuos duomenis tvarko teisėto intereso pagrindu.

1.3.3. šiuo tikslu renkami asmens duomenys bus saugomi 12 mėnesių. Šis terminas gali būti pratęstas, jei Asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje, ar kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

1.3.4. Asmenų duomenis Bendrovė naudoja tik tam, kad galėtų tinkamai ir objektyviai išnagrinėti Asmenų užklausas, suteikti Asmenims reikiamą informaciją, atsakyti į Asmenų klausimus, išspręsti Asmenų prašymus ar reikalavimus, pakonsultuoti. Užklausos duomenis Bendrovė taip pat gali analizuoti siekdama gerinti Bendrovės veiklos ir Asmenims teikiamų paslaugų kokybę, atsižvelgiant į Asmenų nuomonę bei pasiūlymus.

1.3.5. Bendrovė neviešina savo susirašinėjimo su Asmenimis informacijos. Tačiau jei Asmenų užklausa, pretenzija gaunama viešose interneto svetainių komentarų formose ar socialinių tinklų komentaruose, Bendrovė pasilieka teisę atsakymą / komentarą pateikti viešai, tokia pačia forma kokia buvo gauta užklausa.

1.4. Bendrovės turto, taip pat darbuotojų ir kitų asmenų saugumo užtikrinimo tikslas:

1.4.1. šiuo tikslu Bendrovės prieigose ir patalpose vykdomas vaizdo stebėjimas.

Vaizdo stebėjimo
vietos adresas
Stebimos teritorijos/patalpos
Jonalaukio k. Ruklos
sen. Jonavos r.
„IREMAS“ centrinio pastato įėjimas ir teritorija aplink pastatą.

1.4.2. Vaizdo duomenys yra tvarkomi šiais būdais: (1) vaizdo duomenys esant poreikiui gali būti peržiūrimi realiu laiku, (2) daromas vaizdo duomenų įrašas.

1.4.3. Vaizdo stebėjimo metu surinkti Asmenų duomenys (vaizdo duomenys) saugomi iki 14 (keturiolikos) kalendorinių dienų nuo užfiksavimo dienos. Pasibaigus nustatytam terminui, duomenys automatiniu būdu sunaikinami. Jei vaizdo įrašų duomenys yra arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje ar kitais įstatymų nustatytais atvejais, vaizdo duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

2. Asmens duomenys gali būti perduoti:

2.1. duomenų tvarkytojams, kurie atlieka tam tikrus darbus ir teikia paslaugas (tarpininkai, kurie tvarko duomenis tam, kad sudaryti ir administruoti sutartis su klientais; informacinių technologijų bendrovės, kurios duomenis tvarko, kad užtikrintų informacinių sistemų kūrimą, tobulinimą ir palaikymą; bendrovės, kurios užtikrina pranešimų klientams siuntimą, teikia apsaugos ir kitas paslaugas, įskaitant teisės, finansų, mokesčių, verslo valdymo, personalo administravimo, buhalterinės apskaitos paslaugas);

2.2. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai (pvz.: antstoliams, teismams ir kt.

2.3. kitiems asmenims asmens sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo;Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

3. Jeigu į šį asmens duomenų gavėjų sąrašą patektų ne Europos Ekonominės Erdvės valstybėje esantys asmens duomenų gavėjai, asmens duomenys perduodami tik į Komisijos sprendimu dėl tinkamo duomenų apsaugos lygio patvirtintas valstybes arba tik į valstybes, kurių atžvilgiu taikomos Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 46 str. 2 d. ar 3 d., 49 str. 1 d. nustatytos apsaugos priemonės, su kuriomis turėtumėte galimybę susipažinti šioje Privatumo politikoje nurodytais kontaktais.

4. Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti kitiems asmenims Duomenų subjekto sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

5. Kiekvienu atveju duomenų tvarkytojui pateikiama tik tiek duomenų, kiek yra būtina konkrečiam pavedimui įvykdyti ar konkrečiai paslaugai suteikti.

6. Bendrovės pasitelkti duomenų tvarkytojai gali tvarkyti asmens duomenis tik pagal Bendrovės nurodymus ir negali jų naudoti kitiems tikslams ar perduoti kitiems asmenims be mūsų sutikimo. Be to, jie privalo užtikrinti Asmenų duomenų saugumą pagal galiojančius teisės aktus ir su mumis sudarytus rašytinius susitarimus.

II. Slapukų politika

2.1 Bendrovės svetainėje slapukai nėra naudojami.

III. Duomenų subjektų teisės

3.1. Asmenys turi šias teises:

3.1.1. teisę susipažinti su duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi;

3.1.2. teisę reikalauti ištaisyti duomenis;

3.1.3. teisę reikalauti ištrinti duomenis;

3.1.4. teisę apriboti duomenų tvarkymą;

3.1.5. teisę į duomenų perkeliamumą;

3.1.6. teisę nesutikti su duomenų tvarkymu;

3.1.7. teisę nebūti automatizuotai vertinamam ir profiliuojamam.

3.1.8. teisę bet kada atšaukti sutikimą tvarkyti duomenis, kuomet duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui. Sutikimą galite atšaukti susisiekus su duomenų apsaugos pareigūnu kontaktais aukščiau nurodytais kontaktais, taip pat susisiekus su Bendrove patogiu būdu.

3.2. Prašymai dėl teisių įgyvendinimo bendrovei turi būti pateikti raštu (įskaitant elektroninį formatą) taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Duomenų subjekto tapatybė nustatoma pagal tapatybę patvirtinantį dokumentą ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį. Jei prašymą duomenų subjektas siunčia paštu ar per pasiuntinį, prie prašymo turi būti pridėta teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinta duomenų subjekto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi jo atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir duomenų subjekto bei atstovo tapatybę patvirtinantį dokumentą, jeigu nėra kitų protingų būtų nustatyti atstovo ir duomenų subjekto tapatybių.

3.3. Dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną aukščiau nurodytais kontaktais.

IV. Asmens duomenų saugumas

4.1. Bendrovė asmens duomenis tvarko atsakingai, teisėtai, sąžiningai ir skaidriai. Nustatydama asmens duomenų tvarkymo priemones, taip pat duomenų tvarkymo metu, Bendrovė įgyvendina tinkamas duomenų apsaugos technines ir organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo.

V. Teisių gynimo tvarka

5.1. Informuojame, kad asmenys turi teisę skųsti Bendrovės veiksmus (neveikimą) Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai ir teismui teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat skųsti teismui Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos veiksmus (neveikimą).

VI. Baigiamosios nuostatos

6.1. Bendrovės svetainėje gali būti į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius. Atkreipiame dėmesį, kad Bendrovė nėra atsakinga už tokių interneto tinklalapių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo principus. Tad jei paspaudę nuorodą iš Bendrovės interneto svetainės pateksite į kitus tinklalapius, turėtumėte atskirai pasidomėti jų privatumo politika.

6.2. Atnaujinus šią privatumo politiką, informacija bus pateikiama Bendrovės interneto svetainėje www.iremas.lt.

6.3. Dėl bet kokių klausimų, susijusių su asmens duomenų tvarkymu Bendrovėje, prašome
kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną šiais kontaktais: el. pašto adresas dap@iremas, tel.
Nr. (8-349) 56934.